Terms and conditions

 1. Martinus Appartementen is opgericht als een Vennootschap onder Firma (VOF). De bedoeling is dat deze tot een Naamloze Vennootschap (N.V.) zal worden verheven.
 1. Martinus Appartementen verbindt zich naar beste kennis en vermogen het verblijf in de appartementen aangenaam te maken.
 1. RESERVERINGEN

    3.1 Martinus accepteert alleen reserveringen van personen die 18 jaar of ouder zijn.

    3.2 Bij iedere reservering zendt Martinus u een schriftelijke bevestiging tevens offerte binnen 48 uur na verrichting van de                  reservering. Graag deze na ontvangst op juistheid te controleren.

 1. WIJZIGINGEN IN DE reservering

    Indien u, na de totstandkoming van de reservering, wijzigingen in de reservering wenst aan te brengen moet Martinus nagaan        in hoeverre dit mogelijk is.

 1. HUURDER

    In de appartementen mogen de personen verblijven die bij de incheck zijn opgegeven

 1. PRIJZEN

    6.1 U bent aan Martinus verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens offerte        van de reservering.

    6.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de              reservering/offerte door Martinus is verzonden.

 1. BETALINGEN

    7.1 Aanbetaling van minimaal 25% van het overeengekomen bedrag binnen 30 dagen na datum van de bevestiging

    7.2 Het restant bedrag dient op de dag van incheck contant betaald te worden.

    7.3 De huur dient altijd vooraf betaald te worden. Bij verlenging van uw verblijf dient de huur voor 12:00 uur ’s middags betaald        te worden bij de Frontdesk.

    7.4 De huur mag nooit achteraf betaald worden.

 1. AANKOMST EN VERTREK

    8.1 Het betreden van de gehuurde accommodatie kan vanaf 15.00 uur. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op       de bevestiging van de reservering dient de accommodatie uiterlijk 12.00 uur verlaten te zijn.

    8.2 Indien u uw reservering verlengd, is Martinus steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

    8.3 Iedere verlenging moet 2 dagen voor de einddatum aangevraagd worden bij de Frontdesk

    8.4 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de          bevestiging van de reservering, wordt 1 dag huur in rekening gebracht

 1. REGLEMENTEN

    9.1 Men is verplicht zich bij de check-in te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag                   Martinus de gasten niet onderbrengen.

     9.2 Elk appartement mag slechts bewoond worden door het aantal opgegeven personen bij check-in

     9.3. Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, het niet opvolgen van aanwijzingen van het               personeel heeft Martinus het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het complex te verwijderen, zonder         dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

 1. HUISDIEREN

    Huisdieren op het complex en in de appartementen zijn NIET toegestaan.

 1. Roken

    Roken in het gebouw is verboden

 1. BREUK, VERMISSING

    Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Martinus en wordt verrekend met de borgsom. Is        de borgsom niet toereikend, is de huurder verantwoordelijk voor de volledige kosten die betaald moeten worden.

 1. BORGSOM

   13.1 Martinus bedraagt € 10, – per appartement

   13.2 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Martinus op de huurder en/of           gebruikers, wordt teruggegeven indien u de accommodatie naar behoren achterlaat

 1. ANNULERINGSKOSTEN

   14.1 Bij annulering van uw reservering tot 14 dagen voor aankomst wordt 1 dag (nacht) kamerhuur in rekening gebracht.

    14.2 Bij verandering c.q. inkorting van uw verblijf tot 14 dagen voor aankomst wordt 1 dag (nacht) kamerhuur in rekening                      gebracht.

    14.3 Tijdens uw verblijf de opgegeven periode inkorten, wordt 1 dag (nacht) kamerhuur in rekening gebracht.

    14.4 Als u binnen 24 uur na de overeengekomen datum uw reservering annuleert of  zonder nadere kennisgeving niet bent                gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en vindt er geen restitutie plaats van de aanbetaling

 1. OPZEGGING

    Martinus heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de reservering op te zeggen, indien bij reservering                                persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt                geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

   16.1 Martinus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke            aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het appartement, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Martinus of      (één van) haar werknemer.

    16.2 Martinus is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

    16.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde appartement en/of                  andere eigendommen van Martinus ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het        gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het complex bevinden.

    16.4 U vrijwaart Martinus voor alle aanspraken te zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of        nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het complex bevinden.

 1. ZWEMBAD

   17.1 Iedereen die niet geregistreerd staat als huurder bij Martinus, moet bij het betreden van de zwembadruimte, de zwementree     bij de Frontdesk voldoen.

    17.2 Drank en Voeding naar het zwembad zijn niet toegestaan.

    17.3 Zwemkleding is vereist

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

   Op de overeenkomst tussen u en Martinus is uitsluitend Surinaams recht van toepassing.

 1. ALGEMEEN

   Kennelijke druk- en zetfouten in de voorwaarden binden Martinus niet.

    DE DIRECTIE